fbpx

Mikołajki są idealną okazją do rozpoczęcia gwiazdkowego konkursu. Zatem ogłaszam świąteczny konkurs: „Zaczytani w Eventowej Blogerce”.  Przed Wami zadanie, którego zrealizowanie będzie dla mnie najlepszym prezentem! 

Aby wziąć udział w konkursie trzeba będzie wykonać zadanie w trzech następujących krokach:

 1. Trzeba dotrzeć do konkursu na FB przez swoje konto facebookowe,
 2. Wejść na mojego bloga.
 3. Zrobić zdjęcie obrazujące sytuację: Ciebie  i bloga Eventowa Blogerka. Na zdjęciu powinna być   wyświetlona strona https://eventowablogerka.pl/ dostępna na dowolnym urządzeniu.
 4. Zdjęcie może obrazować dowolną sytuację: gdy czytacie mojego bloga w domu, pracy, autobusie, przed snem, na spacerze z psem. Gdy robicie obiad, a w przerwie czytacie nowy wpis. Wszystko w rękach Waszej wyobraźni. Fell free!
 5. Zdjęcie trzeba umieścić w komentarzu, pod postem konkursowym opublikowanym na https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts , w dniach 6 -23 grudnia, do godziny 24.00.
 6. Wyniki 24 grudnia.

NAGRODĄ JEST FANTASTYCZNA i UNIKATOWA BLUZA DLA

EVENT MANAGERA.  

baner-konkurs-Zaczytani-w-Eventowej-Blogerce

Regulamin konkursu:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Zaczytani w Eventowej Blogerce” – zwanego dalej „konkursem”, jest Agnieszka Ciesielska prowadząca bloga Eventowa Blogerka.
 2. Nad prawidłowością przebiegu akcji promocyjnej zwanej konkursem czuwa organizator.
 3. Konkurs jest realizowany na portalu społecznościowym Facebook, na fanpage https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts
 4. Akcja  prowadzona jest pod nazwą „Zaczytani w Eventowej Blogerce” i zwana jest dalej konkursem.
 5. Konkurs trwa  od 6 grudnia 2016 r. do 23 grudnia 2016 r. do godz. 24:00.
 6. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w akcji, określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, a także zgodę na wykorzystanie dostarczonych zdjęć na fanpage bloga, w celach marketingowych.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
 10. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) Umieszczenie zdjęcia w komentarzu, pod postem konkursowym opublikowanym na https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts , w dniach 6 -23 grudnia, do godziny 24.00.

b) Zdjęcia, muszą być wykonane przez uczestnika konkursu, lub osobę z otoczenia, nie mogą łamać praw autorskich, lub zawierać niecenzuralnych, lub obrazoburczych treści.

c) Zdjęcie musi obrazować sytuację: Ja i Eventowa Blogerka i musi się na nim znajdować wyświetlona na dowolnym urządzeniu strona https://eventowablogerka.pl/

2. W dniu 24 grudnia organizator wyłoni zwycięzcę.

3. Nagrodą jest specjalnie wyprodukowana i dopasowana rozmiarem do zwycięscy bluza Eventowej Blogerki.

4. Łącznie w akcji promocyjnej nagrodę  otrzyma 1 osoba, której zdjęcie zostanie uznane przez organizatora za najbardziej zaskakujące i najciekawsze.

5. Można umieszczać dowolną ilość zdjęć.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

NAGRODY

 1. Nagrodą  w konkursie jest specjalnie wyprodukowana i dopasowana rozmiarem do zwycięscy bluza Eventowej Blogerki.
 2. Ilość nagród jest ograniczona i wynosi 1 sztukę (słownie jedna sztuka).
 3. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani też prawo do żądania innej nagrody o tej samej wartości.
 4. Fundatorem Nagród jest Agnieszka Ciesielska.
 5. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora, w obrębie Polski, na adres wskazany przez Wygrywającego, którego obowiązkiem jest wysłanie go w prywatnej wiadomości na https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. W przeciwnym wypadku nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi konkursu.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w poście opublikowanym 24 grudnia na https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts
 7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie bloga Eventowa Blogerka oraz na Fanpage bloga.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts.
 4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści regulaminu dostępnego na https://eventowablogerka.pl/

Pozdrawiam i zachęcam oczywiście do publikowania fajowskich zdjęć! Dajcie czadu!!!!

Eventowa Blogerka

JOIN THE DISCUSSION