WSTĘP
Aby wziąć udział w konkursie trzeba wykonać zadanie w następujących krokach:
1. Trzeba dotrzeć do konkursu na FB przez swoje konto facebookowe.
2. Przesłać film z propozycją realizacji flashmoba, który zostanie zrealizowany w czerwcu 2018 r. Projekt powinien uwzględnić stroje i zawierać ma scenariusz. Dopuszczane są linki do filmów umieszczonych w sieci np. na Youtube/Vimeo.
3. Zgłoszenia można umieszczać w komentarzu pod postem konkursowym na kanale Facebook https://www.facebook.com/EventowaBlogerka/ lub przesyłać na adres aga@eventowablogerka.pl.
4. Zgłoszenie powinno uwzględniać wytyczne zawarte w Briefie: event dla lekarzy podczas dwudniowej konferencji 9-10 czerwca; Flashmob ma być wykonany podczas wieczornej kolacji i ma być zaskoczeniem dla gości; do wykorzystania podczas wieczoru będzie 10 stołów do gry w casino wraz z krupierami, tylko jeden z nich nadaje się do tańczenia na blacie dla 1 os.; ilość osób wykonująca flashmoba dowolna; scenariusz do zaproponowania przez grupę taneczną.
5. I etap konkursu odbędzie się w dniach 14-26 kwietnia 2018 r, do godziny 23:59:59. Jury wyłoni najciekawsze zgłoszenia, które przejdą do II etapu.
6. II etap odbędzie się w dniach 27 kwietnia – 7 maja 2018 r. wezmą w nim udział projekty wyłonione przez Jury w I etapie.
7. Projekty zostaną opisane na blogu https://eventowablogerka.pl/ i poddane pod głosowanie czytelników.
8. Zwycięży propozycja, która otrzyma najwięcej głosów.
9. Głosować można jednorazowo z jednego adresu IP, zgłoszenia z tego samego adresu IP nie będą brane pod uwagę do zliczeń.
10. Nagrodą w konkursie jest realizacja projektu podczas eventu 9 czerwca (60 km od Warszawy). Za wykonaną realizację zwycięzca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8 tys. PLN netto oraz bezpłatny wpis na Eventowej Blogerce.
10. Wygrane wynagrodzenie nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu. Podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu tj. Eventowa Blogerka.
NAGRODĄ JEST WSPÓLNA REALIZACJA PROJEKTU PODCZAS KONFERENCJI 9 CZERWCA 2018 R. WARTOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZWYCIĘSCY – 8 TYS. PLN.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji zwanej dalej „konkursem”, jest Agnieszka Ciesielska prowadząca bloga Eventowa Blogerka.
2. Nad prawidłowością przebiegu akcji promocyjnej zwanej konkursem czuwa organizator.
3. Konkurs jest realizowany na portalu społecznościowym Facebook, na fanpage https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts i blogu Eventowa Blogerka https://eventowablogerka.pl/
4. Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap trwa od 14 do 26 kwietnia 2018 r. II etap rozpoczyna się 27 kwietnia i kończy 7 maja 2018 r.
5. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna lub prawna, która spełnia warunki uczestnictwa w akcji, określone w niniejszym Regulaminie.
7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, a także zgodę na wykorzystanie dostarczonych zdjęć na fanpage bloga, w celach marketingowych.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1. Umieszczenie pomysłu na realizację flashmoba podczas eventu 9 czerwca 2018 r. w komentarzu pod postem konkursowym na kanale Facebook https://www.facebook.com/EventowaBlogerka/ lub przesyłanie go na adres aga@eventowablogerka.pl .
2. Treść nie może łamać praw autorskich, lub zawierać niecenzuralnych, lub obrazoburczych treści.
3. 27 kwietnia 2018 r. organizator wyłoni zgłoszenia, które przechodzą do II etapu. Wyniki zostaną ogłoszone na i wskaże na na kanale Facebook https://www.facebook.com/EventowaBlogerka/ i blogu https://eventowablogerka.pl/
4. II etap odbędzie się w dniach 27 kwietnia – 7 maja 2018 r. wezmą w nim udział projekty wyłonione przez Jury w I etapie.
5. Projekty zostaną opisane na blogu https://eventowablogerka.pl/ i poddane pod głosowanie czytelników.
6. Zwycięży propozycja, która otrzyma najwięcej głosów.
7. Nagrodą w konkursie jest realizacja projektu podczas eventu 9 czerwca (60 km od Warszawy). Za wykonaną realizację zwycięzca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8 tys. PLN netto oraz bezpłatny wpis na Eventowej Blogerce.
8. Wygrane wynagrodzenie nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu. Podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu tj. Eventowa Blogerka.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook I WordPress uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest realizacja projektu podczas eventu 9 czerwca (60 km od Warszawy). Za wykonaną realizację zwycięzca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8 tys. PLN netto oraz bezpłatny wpis na Eventowej Blogerce.
2. Ilość nagród jest ograniczona – 1 zwycięzca. Organizator – Eventowa Blogerka płaci podatek od wygranej.
3. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykonaną realizację, ani też prawo do żądania innej nagrody o tej samej wartości.
4. Fundatorem Nagród jest Agnieszka Ciesielska.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w poście opublikowanym 8 maja na https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts i blogu Eventowa Blogerka.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie bloga Eventowa Blogerka oraz na Fanpage bloga.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts.
4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści regulaminu dostępnego na https://eventowablogerka.pl/