fbpx

Dyskusja o Przystanku Woodstock, który został uznany za imprezę masową wysokiego ryzyka powoli dobiega końca. Czy bezpieczeństwo eventu zostało zapewnione? Organizacja przedsięwzięcia na taką skalę jest wyzwaniem, o którym marzy chyba każdy Event Manager. Dziś zatem słówko o tym co dotyczyło Woodstock 2017.

Ile wątków było  do ogarnięcia i ile nieprzespanych nocy mają na swoim koncie zespół pracujący przy realizacji tego festiwalu wiedzą pewnie tylko oni. Domyślam się, że wyzwanie, które było w tym roku przed nimi postawione oznaczało pracę ponad siły, a czasem nawet możliwości, bo organizacja imprezy masowej podwyższonego ryzyka wcale nie jest prosta.

Służby porządkowe i informacyjne, zabezpieczenia medyczne, przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne, regulaminy i masa papierkowej roboty. Czym są imprezy masowe podwyższonego ryzyka i czego wymaga od Organizatora prawo ich dotyczące?

Są masowymi imprezami: artystyczno-rozrywkowymi, sportowymi lub publicznym oglądaniem przekazu telewizyjnego. Według obowiązujących przepisów powinny odbywać się:

 • Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa powinna odbywać się  na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
 • w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

 

 • Masowa impreza sportowa powinna obywać się na:
  1) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej nie mniej niż 300,
  2) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Kiedy mówimy o podwyższonym ryzyku?

Gdy w czasie imprezy masowej, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

 • W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej jako impreza masowa podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż:
  300 – dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej,
  200 – dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej,
  200 – dla meczu piłki nożnej.

Do imprez masowych według ustawy nie należą np. festyny, zamknięte zabawy pracownicze, widowiska teatralne i koncerty organizowane w szkołach, kinach, bibliotekach, olimpiady niepełnosprawnych itp.

ZACZYNAMY OD POZWOLENIA

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury w następujących terminach:
30 dni przed planowaną imprezą – złożenie wniosku o pozwolenie do właściwego organu samorządowego oraz wystąpienie o opinię do właściwych: komendanta Policji, komendanta Straży pożarnej, pogotowia oraz inspektora sanitarnego,
14 dni przed planowaną imprezą – przedstawienie u właściwego organu samorządowego opinii służb ratowniczych,
7 dni przed planowaną imprezą – odebranie pozwolenia na imprezę masową.

 • Do wniosku trzeba dołączyć szereg innych dokumentów. W dużym skrócie są to:
  – pismo przewodnie / wniosek o pozwolenie,
  – regulamin imprezy masowej i regulamin obiektu / terenu,
  – program imprezy masowej,
  – plan graficzny terenu imprezy masowej,
  – plan zabezpieczenia imprezy masowej z planem graficznym rozmieszczenia ochrony,
  – instrukcję postępowania ppoż. w czasie imprezy masowej,
  – plan zabezpieczenia medycznego,
  – atesty oraz obliczenia statyczne obiektów tymczasowych,
  – umowy z dostawcą sanitariatów, na sprzątanie i wywóz śmieci, gastronomem,
  – polisę ubezpieczeniową,
  – potwierdzenia opłat skarbowych, upoważnienia.

Każdy załącznik musi spełniać określone wymogi, jednak oszczędzę Wam ich w tym miejscu, żeby znaczenie nie przedłużać tego wpisu.

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO I SPRZĘT

Organizator imprezy zobowiązany jesteś zapewnić jej uczestnikom bezpieczeństwo i spełnić liczne obowiązujące wymogi. W pierwszej kolejności musi zadbać o zabezpieczenie eventu z udziałem służb porządkowych, które dopilnują, by nic nie zakłóciło jego przebiegu.

 • Przepisy prawa nakładają na niego obowiązek spełnienia wymogów w zakresie:
  1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie,
  2) ochrony porządku publicznego,
  3) zabezpieczenia imprezy pod względem medycznym,
  4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Co to oznacza?

 • spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • zapewnienia udziału w zabezpieczeniu imprezy służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa,
 • zapewnienia pomocy medycznej,
 • zorganizowania zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 • wyznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji,
 • zorganizowania warunków do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,
 • zapewnienia sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych,
 • wydzielenia pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

Organizator imprezy masowej jest zobowiązany zapewnić:

w przypadku imprezy masowej, która nie jest imprezą masową podwyższonego ryzyka – co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej i co najmniej 1 członka służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej;

w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka – co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

 • Do tego dochodzi zabezpieczenie medyczne składające się z:
  – zespołów wyjazdowych – karetka z lekarzem lub bez lekarza,
  – patroli ratowniczych – co najmniej 2 osoby uprawnione do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  – punktów pomocy medycznej – punkt stacjonarny na terenie imprezy masowej z lekarzem oraz ratownikiem medycznym bądź pielęgniarką,
  – koordynatorów medycznych – lekarz, pielęgniarka bądź ratownik zawiadujący pracą wszystkich medyków w czasie imprezy masowej.

 

 • Ilu powinno ich być? 

Zabezpieczenie medyczne masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej oraz masowej imprezy sportowej innej niż mecz piłki nożnej ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników w następujący sposób:

W zakresie zespołów wyjazdowych:

 • do 5000 uczestników – jeden zespół bez lekarza;
 • od 5001 do 25000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza;
 • od 25001 do 65000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza;
 • od 65001 uczestników – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde rozpoczęte kolejne 120000 uczestników powyżej 65000 uczestników – jeden zespół bez lekarza lub jeden zespół z lekarzem.

W zakresie patroli ratowniczych:

 • do 5000 uczestników – jeden patrol ratowniczy;
 • od 5001 do 65000 uczestników – jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 10000 uczestników powyżej 5000 uczestników;
 • od 65001 uczestników – siedem patroli ratowniczych na pierwsze 65000 uczestników oraz na każde rozpoczęte kolejne 15000 uczestników – jeden patrol ratowniczy.

W zakresie punktów pomocy medycznej:

 • od 10000 do 110000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpoczęte kolejne 50000 uczestników powyżej 10000 uczestników;
 • od 110001 uczestników – dwa punkty pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne 100000 uczestników powyżej 110000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

 • Zabezpieczenie ppoż imprezy masowej jest realizowane przez:
  – podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice pianowe i proszkowe, koce gaśnicze,
  – hydranty zewnętrze i wewnętrzne,
  – wóz bojowy straży pożarnej – dostarczany przez właściwą jednostkę straży pożarnej bądź zamawiany komercyjnie.

Podstawowym zadaniem organizatora jest zapewnienie właściwej ilości drożnych wyjść ewakuacyjnych, liczonych zgodnie z przelicznikiem:
– na terenie otwartym – 0,6 m. na każde 100 osób lecz nie mniej niż 0,9 metra,
– w budynku – 0,6 m. na każde 100 osób lecz nie mniej niż 1,2 metra.

I to by było na tyle. Oczywiście to tylko najważniejsze z rzeczy, które stoją przed organizatorami IMPR. Przystankowi Woodstock kibicuję i trzymam kciuki za przyszły rok. Do zobaczenia w Kostrzynie 🙂

Eventowa Blogerka

JOIN THE DISCUSSION

Comments